ΑΔΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ
Κανονική Άδεια με τη συμπλήρωση 1 έτους υπηρεσίας 20 ημέρες

με τη συμπλήρωση 2 ετών υπηρεσίας 21 ημέρες

με τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας 22 ημέρες

με τη συμπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας 23 ημέρες

με τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας 25 ημέρες

Γ. 1.

 

Προσαύξηση Χειμερινής Άδειας από 1.1. μέχρι 30.4.και από 1.10 μέχρι 31.12. για κάθε 5 ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, μία επί πλέον ημέρα άδειας. Γ. 2.

 

Άδεια τοκετού 4 μήνες και 2 εβδομάδες Γ. 1.

 

Άδεια Ανθυγιεινής Εργασίας ετήσια άδεια 7 ημερών σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους Γ. 1.

 

Άδεια Μητρότητας Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. (συσωρευτικά ένα έτος) Γ. 1.

 

Γονική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 ετών άνευ αποδοχών και μέχρι 2 διετίες συνολικά για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παιδιών. Γ. 1.

 

Άδεια αιμοδοσίας Χορηγείται μια ημέρα άδεια απουσίας, πέραν της κανονικής, για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο Γ. 1.

 

Γονική άδεια – Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Στους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας που φοιτούν στην στοιχειώδη ή την μέση εκπαίδευση χορηγείται άδεια 6 ημερών ετησίως με πλήρεις αποδοχές και προσαυξάνεται κατά 2 ημέρες ετησίως για κάθε τέκνο πέρα του πρώτου. άρθρο 9 του

Ν. 1483/1984 – ΣΣΕ 2016/2018

Άδεια πατρότητας Στον εργαζόμενο πατέρα χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο (2) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γέννησης τεκνού
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς, ήτοι  συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών του εργαζόμενου χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών . άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003

 

Άδεια αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας Στους/ις εργαζόμενους/ες, που έχουν χηρέψει και στον/ην  άγαμο/η γονέα, που έχει την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών ετησίως.  Στους γονείς με τρία παιδιά ή περισσότερα χορηγείται άδεια οκτώ  (8) ημερών. άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003

 

Άδεια ασθένειας εξαρτωμένων ατόμων Η άδεια για την ασθένεια εξαρτωμένων ατόμων είναι μέχρι 12 ημέρες χωρίς αποδοχές,  εφόσον ο εργαζόμενος έχει τρία  παιδιά και άνω. άρθρο 7 του

Ν. 1483/1984

Άδεια σπουδαστών  για συμ-μετοχή σε εξετάσεις Η άδεια της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις ορίζεται σε 30 ημέρες ετησίως χωρίς αποδοχές. άρθρου 2 του

Ν. 1346/1983

Άδεια γάμου Για την τέλεση γάμου χορηγείται άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών. άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 1993

 

Άδεια λόγω AIDS Στους εργαζόμενους που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν υπηρεσία μέχρι 4 ετών χορηγείται άδεια με αποδοχές έως και ένα μήνα για κάθε έτος. άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005

 

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκά-θαρσης Στους εργαζόμενους που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και έχουν υπηρεσία μέχρι 4 ετών χορηγείται άδεια έως και 22 ημερών με αποδοχές, για κάθε έτος. άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003

 

Άδεια γονέα με παιδί με νόση-μα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης Στους εργαζόμενους που είναι φορείς που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και έχουν υπηρεσία μέχρι 4 ετών χορηγείται άδεια έως και 10 ημερών με αποδοχές, για κάθε έτος. άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005

 

Μειωμένο ωράριο μητρότητας –  σωρευτική άδεια : ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ – ΕΣΣΕ
Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο